Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti TopolWater, s.r.o., IČ: 26212943,
se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav,
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80202
Email: topas@topolwater.com
Telefon: +420 327 313 001-3 

  1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti TopolWater, s.r.o., IČ: 26212943, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav (dále jen „Prodávající“)  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Smlouvou se Prodávající se zavazuje, že prodá Kupujícímu zboží, jehož specifikace je uvedena na Webové stránce, a převede na něj vlastnické právo ke zboží, a Kupující se zavazuje, že zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. 
 
1.2 Smlouva se uzavírá v české jazyce. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.3 Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.topolwater.com (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). 
 
1.4 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. V případě, že ustanovení Smlouvy jsou odchylná od ustanovení Obchodních podmínek, platí ustanovení Smlouvy. 
 
1.5 Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). 
 
1.6 Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě údaje, které musí aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. 
 
1.7 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet bez udání důvodu a bez oznámení Kupujícímu, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá. 

   2. Uzavření Smlouvy
2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou platné v době, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
  
2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 
2.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu), (ii) výši kupní ceny a způsobu úhrady, (iii) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a (iv) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „Objednávka“). 
 
2.5 V průběhu tvorby Objednávky může Kupující Objednávku měnit a kontrolovat až do doby jejího dokončení. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce.

2.6 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce. 

   3. Kupní cena  
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
   v hotovosti (v případě možnosti osobního odběru); 
   bezhotovostně platební kartou (v případě možnosti osobního odběru); 
   bezhotovostně na základě zálohové faktury – převodem na účet Prodávajícího. 
3.2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.3 V případě platby v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

   4. Vlastnické právo ke zboží
4.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

4.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

   5. Dodání zboží
5.1 Zboží bude doručeno do 14 dnů ode dne uhrazení Kupní ceny nebo ve lhůtě sjednané ve Smlouvě. Doba doručení bude sdělena telefonicky nebo emailem. Zboží lze doručit pouze na území České republiky nebo Slovenské republiky.

5.2 Možnosti dodání zboží jsou následující: (i) osobní odběr na adrese TopolWater s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav; (ii) doručení prostřednictvím dopravní společnosti.

5.3 Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 
   6. Odpovědnost za vady a reklamace
Tento článek se vztahuje na zboží – čistírnu odpadní vod (dále jen „ČOV“).

Vada
6.1 Vadou ČOV není nesprávná biologická funkce ČOV, způsobená nevhodným chemickým složením odpadní vody, tj. neodpovídající ČSN 756402: „Odpadní vody z jednotlivých objektů nebo malých sídlišť jsou obvykle charakterizovány průměrnými koncentracemi znečištění Si, vyjádřenými chemickou spotřebou kyslíku (CHSK) do 800mg/l, BSK5 do 400mg/l, N celk do 70mg/l, Pcelk do 15 mg/l, a hodnotou pH v rozsahu od 6,5 do 8,5. Poměr CHSK/BSK5 má obvykle hodnotu 2 - 3, poměr[N (NH4)+N(org)]/BSK5 je obvykle roven nebo menší než hodnota 0,25. Hodnoty koncentrací znečištění mohou být zkresleny přítokem balastních vod”.

6.2 Na odpadní vody odpovídající ČSN 756402 byla ČOV certifikována (CE) a Kupující zaručuje, že odpadní vody jsou biologicky čistitelné. Případné náklady na doložení této skutečnosti nebo dodatečné náklady na úpravu odpadní vody (obvykle pH) hradí Kupující.

6.3 Vadou také nejsou závady nebo nefunkčnost způsobené zatěžováním ČOV nad projektovanou kapacitu.

Oznámení vady
6.4 Jakmile Kupující zjistí vady ČOV, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu na telefonní číslo: +420 327 582 881 a/nebo emailem: Servis@TopolWater.com.

6.5 Kupující je povinen popsat vadu ČOV Prodávajícímu a co nejpřesněji ji specifikovat včetně pořízení fotodokumentace, pokud tato může pomoci diagnostice vady a typ vady není zřejmý ze zápisu na displeji řídicí jednotky ČOV.

6.6 Pokud se bude jednat o drobnou vadu, je Kupující povinen pokusit se vadu odstranit dle pokynů Prodávajícího svépomocí. To platí i v případě vad, jejichž odstranění je popsáno v provozním řádu ČOV v rámci pokynů pro údržbu a/nebo jejichž odstranění se provádí pomocí nastavení parametrů na řídicí jednotce ČOV. V případě, že nebude možné vadu odstranit způsobem dle předchozích vět tohoto článku, bude odstranění vady řešeno pracovníky Prodávajícího. Je-li Kupující ochoten a schopen vadnou součást v záruce vyměnit svépomocí, pak je mu tato součást zdarma zaslána poštou na náklady Prodávajícího.

6.7 Při jakékoliv poruše ČOV je Kupující povinen okamžitě provést opatření, která zamezí případným škodám na okolních objektech a dalším majetku. Prodávající nehradí náklady na likvidaci odpadních vod po dobu poruchy ČOV.

Záruka
6.8 Prodávající poskytuje záruku za jakost na ČOV jako celek 24 měsíců od převzetí ČOV Kupujícím. Smluvní strany si mohou dohodnout podrobnější informace o záruce ve smlouvě o pravidelném servisu.

6.9 Prodávající poskytuje touto Smlouvou záruku na membrány u membránových dmychadel a na lamely u lamelových dmychadel, tj. na součástky, které podléhají opotřebení provozem ČOV, v délce 6měsíců od převzetí ČOV Kupujícím.

6.10 Záruční vadou není chybné nastavení řídící jednotky ČOV. Nastavení řídící jednotky ČOV je uvedeno v návodu k obsluze a nemělo by být uživatelsky upraveno bez odborných znalostí.

6.11 Vyskytnou-li se u ČOV v záruční době vady, je Kupující oprávněn:

(i)   požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí za části vadné; nebo
(ii)  požadovat odstranění vad opravou, jestliže vady jsou opravitelné.

6.12 Právo volby mezi nároky uvedenými v článku 6.11 této Smlouvy má Kupující.

6.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je vada ČOV odstranitelná, nemá Kupující právo odstoupit od této Smlouvy v důsledku této vady ČOV.

6.14 Záruka se nevztahuje na vady způsobené zanedbáním pravidelné údržby ČOV dle provozního řádu nebo provozováním ČOV v rozporu s provozním řádem.

6.15 Prodávající zajistí záruční opravu ČOV v přiměřené lhůtě podle naléhavosti a typu závady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od nahlášení vady.

6.16 Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že náklady související s cestou servisního technika na místo, kde se nachází ČOV, hradí Kupující v případě, že vada nebude Prodávajícím shledána jako vada, na kterou se vztahuje záruka dle této Smlouvy a/ nebo ji bylo možné odstranit dle bodu 6.6. Tyto náklady zahrnují dopravné a sazbu servisního technika za dobu strávenou na výjezdu dle platného ceníku.

   7. Odstoupení od Smlouvy
7.1 Tento článek se vztahuje na Kupujícího fyzickou osobu nepodnikatele – spotřebitele. K odstoupení od Smlouvy může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku.

7.2 Kupující má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (v případě dodání dopravcem převzetí zboží od dopravce). V případě, že předmětem Smlouvy je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží. V případě, že předmětem Smlouvy je pravidelná a opakovaná dodávka, začíná tato lhůta běžet dnem dodání první dodávky.

7.3 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu uvedenou v záhlaví těchto Obchodních podmínek). Pro odstoupení lze využít také vzorový formulář. Použité vzorové formuláře není povinné.

7.4 Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující v průběhu lhůty odešle oznámení, že Kupující od Smlouvy odstupuje.

7.5 V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s vrácením zboží. Kupující má nárok na vrácení kromě kupní ceny i ceny dopravy, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který Prodávající nabízel pro dodání zboží. V případě, že Kupující odstoupil pro porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, Prodávající uhradí náklady spojené s navrácením zboží, ovšem pouze do výše ceny dopravy ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který Prodávající při dodání Zboží nabízel.

7.6 V případě odstoupení od Smlouvy bude cena vrácena Kupujícímu do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo Kupující prokáže Prodávajícímu, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu.

7.7 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.2 Obchodních podmínek Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se Kupující se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že jsme Prodávající ještě nevrátil cenu, je Prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení ceny.

7.8 I když je Kupující spotřebitelem, nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. 

   8. Mimosoudní řešení sporů  
8.1 Kupující jsou oprávněni využít k řešení sporů mimosoudního řízení.

8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 
8.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

   9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení  
 9.1 Tento článek se vztahuje na Kupujícího, který je fyzickou osobou nepodnikatelem - spotřebitelem.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště, (iii) emailová adresa, (iv) telefonní číslo (dále jen jako „Osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány na dobu určitou 5 let ode dne uzavření Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující může kdykoli požádat, aby byly jeho údaje vymazány.

9.8 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.9 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

   10. Závěrečná ustanovení
10.1 Smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.

10.2 Smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.

10.3 Veškeré změny a doplnění Smlouvy vyžadují písemnou formu. 

Kompletní znění reklamačního řádu naleznete na našich stránkách zde.

Příloha č. 1:         Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


Příloha č. 1

Oznámení o odstoupení od smlouvy


TopolWater, s.r.o.
IČ: 26212943
DIČ CZ26212943
se sídlem Čáslav, Nad Rezkovcem 1114, okres Kutná Hora, PSČ 286 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80202
                                                  


- Oznamuji, že tímto odstupuji (odstupujeme) od kupní smlouvy uzavřené dne:______________

- Jméno a příjmení spotřebitele _________________________

- Adresa spotřebitele ______________________

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum _____________________ 

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.